راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

دانلود لیست نرم افزارهای وب سایت روانشناسی امین

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده

آخرین به روز رسانی شنبه, 14 دی 1392 11:07

مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده
دكتر غلامرضا پاشا
سحر صفرزاده∗∗، رؤيا مشاك
چكيده:
هدف از پژوهش حاضر، مقايس ه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خا نه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده هاي شهر اهواز بود . نمونه شامل 50 نفر از سالمندان ساكن خا نه سالمندان ( 25 زن و 25 مرد ) و 50 نفر از سالمندان ساكن در خانوادهها ( 25 زن و 25 مرد ) بود كه به طور تصادفي خوشه اي انتخاب و حمايت اجتماعي فيليپس مو رد ارزيابي قرار گرفتند . تحقيق (GHQ) شدند و با آزمون هاي سلامت عموم ي حاضر از نوع علي  مقايسه اي بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل واريانس چندمتغيري (مانوا) در استفاده شد و تفاوت در ميانگينها با استفاده از آزمون پيگيري توكي بررسي گرديد. P <0/ سطح معناداري 0001 نتايج نشان داد كه بين سالمندان ساكن خا نه سالمندان و SPSS پس از مقايس ه نمرات به وسيل ه نرم افزار سالمندان ساكن در خانواده ها از نظر سلامت عمومي و مؤلفه هاي آن يعني نشان ههاي جسماني، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي ، افسردگي و حمايت اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد . همچنين برا ي آزمودن تفاوت بين 2) استفاده × زنان و مردان در دو گروه سالمندان از لحاظ دو متغير نام برده شده از روش تحليل واريانس عاملي ( 2 شد كه نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين زنان و مردان در هر دو گروه سالمند، از نظر متغيرهاي سلامت عمومي و مؤلفههاي آن و حمايت اجتماعي وجود ندارد.
كليدواژهها: سلامت عمومي، حمايت اجتماعي، سالمند

 

 

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود هاآخرین بازنگری
دانلود این فایل (Comparison of general health and social support among the elderly in nursing hom)مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان سادانلود رایگان495 kB892014-01-04 11:05

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر