راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

افزایش بازدید3

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رابطه اضطراب و افسردگي با كيفيت دلبستگي در دانشجویان

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 28 بهمن 1392 09:41

رابطه اضطراب و افسردگي با كيفيت دلبستگي در دانشجویان

رابطه اضطراب و افسردگي با كيفيت دلبستگي در دانشجویان

علي‌اكبر حدادي كوهسار[1]، دكتر باقر غباري بناب[2]

مقدمه: عقيدهٔ بالبي در مورد منشأ افسردگي و اضطراب تحقيقات گوناگوني را به دنبال داشته است كه در آنها ادعاهاي او مورد تأييد قرار گرفته است. مثلاً هاريس، براون و بيفولكو (1990) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه مرگ والدين و يا جدايي طولاني مدت از والدين در دوران كودكي احتمال خطر ابتلا به افسردگي در بزرگسالي را افزايش مي‌دهد. اين ارتباط بين تجربه‌هاي تروماتيك در دلبستگي و افسردگي دوران بزرگسالي براي افرادي كه الگوي دروني كاري ناايمني قبل از فقدان چهرهٔ دلبستگي داشتند، شديدتر بوده است (كامينگز و سي چتي،1990).

 

لیو، ناگاتا، شونو، کیتا مورا (2009) رابطه بین سبک‌های دلبستگی بزرگسالان، فشارهای زندگی، و افسردگی در طول روز را در نمونه‌ای از 437 دانشجوی دوره کارشناسی مورد مطالعه قرار دادند. دلبستگی نا ایمن و فشارهای روانی همبستگی بالایی با خلق و خوی دانشجویان در طول روز نشان داد. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و مدل‌های معادلات ساختاری نشان دادند که سبک دلبستگی بزرگسالی و استرس‌های ادراک شده زندگی هر کدام مستقلانه افسردگی دانشجویان را مورد پیش بینی قرار دادند. 

بيش از صد مطالعه رابطهٔ بين دلبستگي بزرگسالان و شدت افسردگي و اضطراب را در بزرگسالان مورد مطالعه قرار داده‌اند. كلاً دلبستگي ايمن كه با روابط صميمي بين افراد توأم بوده است رابطهٔ معنادار منفي را با افسردگي و اضطراب نشان داده است (ميكولينسر و شيور، 2007). در مورد دلبستگي اجتنابي هماهنگي بين يافته‌هاي پژوهشي تا اين حد نبوده است ولي در حدود پنجاه درصد مطالعات نشان دادند كه افراد اجتنابي از افسردگي و اضطراب بيشتری نسبت به افراد ايمن رنج مي‌بردند. به هرحال افرادي كه در برنامهٔ مصاحبه‌ای دلبستگي بزرگسالان با حالت دل مشغول، طبقه بندي شده بودند كه نشان دهندهٔ اضطراب اين افراد در روابط نزديك است و يا بزرگسالان كه در گزارش هاي شخصي جزو افراد با دلبستگي نا ايمن اضطرابي طبقه‌بندي شده بودند افسردگي و اضطراب بالايي داشتند (ميكولنسر و شيور، 2007).

در نمونه‌هاي باليني هم دلبستگي ناايمن با افسردگي شديد توأم بوده است (بي فوكلو، موران، بال، برنازاني ،2002). رابطه افسردگي با دلبستگي ناايمن در افرادي با درد مزمن (سايچونسكي، ساليدان، جنسن، رومانو، سامرز، 2003)، بيماران ديابتي ( سايچونسكي و ديگران، 2001)، بيماران با علائم HIV مثبت (سايچونسكي و همكاران، 2004)، بيماران سرپايي با اختلالات در خوردن، و سوء مصرف مواد و اضطراب اجتماعي (اينگ، هيمبرگ، هارت، شينير، و ليبويتز، 2001)، نشان داده شده است.

به هر حال اين پژوهش‌ها در بافت فرهنگي متفاوت از ويژگي‌هاي فرهنگي كشور اسلامي ايران صورت گرفته‌اند، لذا پژوهشگران فعلي درصدد بررسي ارتباط بين اضطراب و افسردگي با كيفيت دلبستگي در دانشجويان كشور اسلامي ايران مي‌باشند. به عبارت دیگر پژوهشگران درصدد بررسی این نکته هستند که آیا شاخص‎های سلامت روانی دانشجویان را می‎توان از کیفیت دلبستگی آنان پیش‎بینی کرد. در صورت پيدا شدن ارتباط بين اين سازه‌هاي روانشناختي تلويحات تربيتي افراد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. علاوه بر اين تأثير عوامل مختلف در اضطراب و افسردگي بهتر شناخته خواهد شد كه در مشاوره و روان‌درماني مي‌توان از آن استفاده نمود.

روش پژوهش: طرح كلي اين پژوهش، از نوع همبستگي و پس رويدادي (علّي ـ مقايسه‌اي) می‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و علوم پزشكي ايران مي‌باشند. از اين‌ جامعه تعداد پانصد و سیزده نفر به شيوه‌ نمونه‌گيري طبقه‌اي سهمي از دانشكده‌هاي مختلف انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از ابزارهاي: 1) مقیاس‌های اضطراب و افسردگي (SCL-90R) در چك ‌ليست نشانگان رفتاري (دراگوتيس و همكاران، 1973) استفاده شده است. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ در بعد اضطراب و افسردگي بترتیب 90/. و90/. می‌باشند. 2) مقياس دلبستگي بزرگسالان (كولينز، 1996) که داراي سه خرده‌ مقياس دلبستگي صميمي، دلبستگي اتكایی و دلبستگي اضطرابي مي‌باشد. ضريب آلفاي كرونباخ براي هر سه خرده مقياس در نمونه صد و سی  نفري (80/0، 78/0، 85/0) می باشد. براي تحليل داده‌ها علاوه بر داده‌هاي توصيفي از همبستگی و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است.

نتایج: نتايج پژوهش حاضر نشان‌ داد که: 1-  بين اضطراب و افسردگی با سبک‌های دلبستگی (صمیمی، اتكايي و اضطرابي ) رابطه معناداری وجود دارد. 2- نتايج تحليل واريانس مربوط به رگرسيون چندگانه  نشان داد که 16% واريانس تغييرات در اضطراب از روي متغيرهاي كيفيت دلبستگي قابل تبيين است. و مقدار رگرسيون در سطح خطاي كمتر از يك صدم (01/0p<) معني‌دار شده است. همچنين ضرايب رگرسيون چندگانه نشان داد کهاضطراب به ‌طور كلي از روي روابط دلبستگي اضطرابي، اتكايي (تكيه نمودن به شريك زندگي) قابل پيش‌بيني است. بدين صورت دانشجوياني كه دلبستگي اضطرابي داشتند اضطراب ‌شان در سطح بالا‌تری بوده است.

3- نتايج تحليل واريانس مربوط به رگرسيون چندگانه  نشان داد که 18% واريانس تغييرات در افسردگی از روي متغيرهاي كيفيت دلبستگي قابل تبيين است. و مقدار رگرسيون در سطح خطاي كمتر از يك صدم (01/0 p<) معني‌دار شده است. همچنين ضرايب رگرسيون چندگانه نشان داد که افسردگی به ‌طور كلي از روي روابط دلبستگي اضطرابي و اتكايي (تكيه نمودن به شريك زندگي) قابل پيش‌بيني است. بدين صورت دانشجوياني كه دلبستگي اضطرابي داشتند افسردگی ‌شان در سطح بالاتری بوده است.

بحث: پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی دانشجویان و میزان افسردگی و اضطراب آنان ارتباط معناداری وجود دارد و با استفاده از نمرات سبک‌های دلبستگی می توان میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان را پیش بینی کرد. دلبستگی ایمن که در آن افراد می‌توانند به همدیگر اتکا کنند و روی دسترس بودن همدیگر در مواقع سخت حساب کنند، با اضطراب و افسردگی رابطة منفی دارد. بعلاوه از روی نوع دلبستگی و کیفیت آن می‌توان میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان علوم پزشکی را پیش بینی کرد. نتایج پژوهش حاضر با یافته‌های پژوهشگران قبلی (بی فوکلو، موران، بال، برنازانی،2002، سایچونسکی و دیگران،2003، 2004، و اینگ، هیمبرگ، هارت، شینیر و لیبوتیز،2001 ) هماهنک می باشد.

در هر حال این پژوهش با استفاده از ابزارهای خود گزارشی برای شاخص‌های سلامت روان ( افسردگی و اضطراب) و کیفیت دلبستگی بزرگسالان صورت گرفته‌اند، بنابراین محدودیت دقت ابزارهای خود گزارشی در پژوهش حاضر تاثیرگذار بوده است. 

 

 [1] كارشناس‌ارشد روانشناسي باليني، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران

[2] دانشيار دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران

 

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

نظرات   

 
0 #1 ناصح 1395-09-14 23:00
سلام. وقت بخیر.
مطالب ارزنده و مفیدی بودن_ممنون
بنده در حال نوشتن مقاله ای در این زمینه هستم اجازه استفاده و کپی کردن مطالب رو میفرمایید؟
با ذکر منبع

سلام
با ذکر منبع بلامانع می باشد
موفق و پیروز باشید
نقل قول
 

اضافه کردن نظر