راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

افزایش بازدید3

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 45 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تأثیر گروه درمانی تعلیمی و گروه درمانی حساسیت آموزی بر کاهش اشتباهات ناشی از انتقال متقابل منفی روان درمانگران و مشاوران

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 29 بهمن 1392 11:16

تأثیر گروه درمانی تعلیمی و گروه درمانی حساسیت آموزی بر کاهش اشتباهات ناشی از انتقال متقابل منفی روان درمانگران و مشاوران

تأثیر گروه درمانی تعلیمی و گروه درمانی حساسیت آموزی بر کاهش اشتباهات ناشی از انتقال متقابل منفی روان درمانگران و مشاوران

دکتر رضا خاکپور[1]

هدف: در فرایند مشاوره و رواندرمانگری انجام اشتباهات و سهل‌انگاری‌های حرفه‌ای مانند تفسیر زود هنگام و بی‌موقع، فقدان همدلی یا همدلی ظاهری با درمانجو، پرحرفی، نیاز به قدردانی، تأیید و دوست داشته شدن از جانب درمانجو، خشم نسبت به درمانجو، احساسات جنسی نسبت به درمانجو، پرسیدن سوالات زیاد، نصیحت و پند دادن زیاد، طرح داستان خود برای درمانجو، دشواری در تحمل سکوت درمانجو و... از موارد شایع و گاه اجتناب‌ناپذیر در میان روان‌درمانگران و مشاوران است. این قبیل اشتباهات در فرایند درمان مراجعان عمدتاً ناشی از واکنش‌های انتقال متقابل (counter-transference) دانسته شده است. انتقال متقابل گرچه مفهومی بنیادین در رویکردهای روان تحلیلی و روان پویایی است، اما در تمام اَشکال و رویکردهای مشاوره و روان درمانی اتفاق می‌افتد و شامل احساسات، افکار، نگرش‌ها، باورها، خیال پردازی‌ها، تحریف‌ها، فرافکنی‌ها، تعارض‌های شخصی حل نشده، نیازهای ناکام مانده، پیشداوری‌ها و کارهای ناتمام درمانگر است که در حین رابطه با درمانجو برانگیخته میشوند، و چنانچه مشاور/درمانگر از نیازها و پویش‌های‌خود آگاه نباشد، این مسأله به احتمال زیاد برخورد حرفهای مناسب او و پیشرفت درمان مراجعان را مختل می‌کند. بنابراین، برای ارایه مشاوره و روان درمانی اثر بخش به درمانجویان و اجتناب از ارایه درمان نادرست، روان درمانی شدن شخصی و گروهی خودِ درمانگران یک راهبرد مفید و مطلوب است. بر این اساس، برای اولین بار در ایران در پژوهش حاضر با هدف کاهش اشتباهات ناشی از انتقال متقابل مشاوران و روان‌ درمانگران، دو روش گروه درمانی تعلیمی و گروه درمانی حساسیت‌آموزی (که از روش‌های مشاورۀ گروهی مناسب برای کسانی است که می خواهند یاری‌ رسان و روان‌درمانگر شوند) روی آزمودنی‌ها اجرا شد و تأثیر آنها مورد بررسی قرار گرفت.

 

روش: گروه نمونه 45 نفر (28 زن و 17 مرد) از مشاوران/درمانگران شاغل در مراکز مشاوره شهرتهران می‌باشندکه به روش تصادفی انتخاب و به تساوی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند. برای سنجش اشتباهات آزمودنی‌ها از «پرسشنامۀ اشتباهات درمانی مشاوران و روان‌ درمانگران» و پرسشنامۀ انتقال متقابل (CTQ) استفاده شد و روایی و پایایی ابزار پژوهش قبل از اجرا مشخص گردید. سپس میزان اثربخشی گروهها بر کاهش اشتباهات درمانگران از طریق اجرای پیش آزمون و پس آزمون و کنترل اثر پیش آزمون بر متغیر وابسته، ارزیابی شد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس یک و دو عاملی و آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید.

نتایج: در این پژوهش یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه اختصاصی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج کلی پژوهش نشان داد که گروه درمانی تعلیمی و گروه درمانی حساسیت‌آموزی بر کاهش اشتباهات ناشی از انتقال متقابل رواندرمانگران و مشاوران تأثیر دارد.

بحث: مطالعه و پژوهش درباره واکنش‌های اشتباه‌ آمیز روان‌درمانگران اغلب با بحث و پرداختن آشکار راجع به پدیدۀ «انتقال متقابل» همراه است. اگر چه نتایج تحقیق حاضر حاکی از اثربخشی گروه درمانی شدنِ مشاوران و درمانگران بر کاهش اشتباهات انتقالی آنان است، اما نتایج تحقیقات قبلی در این باره متفاوتند؛ که در اصل مقاله به تفصیل گزارش می‌گردد.

 [1] روان­شناسِ مشاور مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر